[recent_posts num=”1″ meta=”true” thumb=”false” thumb_size=”small-post-thumbnail” category=”juuri-nyt” excerpt_count=”0″]

Rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuut – Rakentamislaki

Vuoden 2025 alusta voimaan tuleva rakentamislaki (RakL) muuttaa myös rakennushankkeeseen ryhtyvän (rakentaminen & remontointi) vastuita.

Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakentamishankkeeseen ryhtyvällä on oltava hankkeen vaativuuden mukaiset edellytykset sen toteuttamiseen. RakL 91.1 §

Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakentamishankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja että muillakin rakentamishankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuuden edellyttämä asiantuntemus ja ammattitaito. RakL 91.2 §

Siirtymävaiheessa Maankäyttö- ja rakennuslaista (MRL) tulevaan rakentamislakiin huomioidaan hakemuksen jättämisen ajankohta ja vastuuhenkilöiden (suunnittelijat ja työnjohtajat) kelpoisuudet pätevät samassa kunnassa vastaavaan tehtävään rakennusvalvonnan hyväksymällä henkilöllä. Esimerkiksi MRL:n voimassaolon aikana jätetyt rakentamisen hakemukset käsitellään MRL:n mukaisesti.

Luparajan alittuessa

Erityisesti luparajan alittavien hankkeiden (esimerkiksi alle 30 neliömetriä tai 120 kuutiometriä oleva rakennus tai alle 50 neliömetriä oleva katos) osalta kasvaa vastuu saadun vapauden ohessa, koska hankkeeseen ryhtyvän on mm:

• tiedettävä kiinteistön (tontin) sallimat mahdollisuudet, kuten kaava määräyksineen

• oltava selvillä jo käytetystä rakennusoikeudesta sekä kokonaisrakennusoikeudesta, rakennusoikeutta ei saa ylittää

• tunnettava rakennusjärjestys, niiltä osin mitä kaavassa ei ole määrätty

• rakennustyöt on tehtävä Suomen rakennusmääräyskokoelmanedellyttämällä tavalla

Edellä olevien asioiden varmistamiseksi on viisasta ottaa avuksi pätevä suunnittelija.

Lakimuutosten vuoksi (”Rakentamislain korjaussarja”) tätä kirjoitettaessa ei tiedetä miten luparajan alittava rakennus ja sen rakentaminen ilmoitetaan verottajalle, joten seuraa lainsäädäntöä.

Luvitettu rakentaminen

Hallituksen Rakentamislain korjaussarjassa voi myös tulla muutoksia päävastuullisen toteuttajan vastuun täsmentämisen, joten rakentamishankkeeseen ryhtyvän tulee itse tarkastaa vastuurajat hakemuksen jättämisen aikaan voimassa olevasta rakentamislaista.

Rakentamishankkeeseen ryhtyvän rakennuspaikan omistajan tai haltijan on haettava kunnalta rakentamislupaa kirjallisesti, laissa määrätyssä muodossa (sähköinen hakemus) ennen rakennustöiden aloittamista. Lue kohdasta RAKENTAMISLUVAN HAKEMINEN ohjeet luvan hakuun.

Olennaista on hankkia avuksi hankkeen vaativuusluokkaan (rakennusvalvonta määrittää) pätevät pää- ja rakennussunnittelijat (tulee olla henkilö, ei yritys), joilla on voimassaoleva pätevyystodistus, koska heidät tulee ilmoittaa hakemuksella. Kelpoisuusluokkia on viisi, joista vähäisessä kelpoisuusluokassa voi henkilön hyväksyä paikallinen rakennusvalvonta, muissa kelpoisuusluokissa henkilöllä tulee erillinen pätevyystodistus. Sama pätevyysluokitus ja menettely koskee myös työnjohtajia, jotka tulee olla nimetty ennen rakennustöiden aloittamista.

Rakennustyön aloittaminen

Kun rakentamislupa saa lainvoiman voi rakennustyöt aloittaa, lainvoimaisuuden saannin kestoon voi tulla muutoksia Rakentamislain korjaussarjasta, tätä kirjoitettaessa olevan mukaan lainvoimaisuutta odotetaan 7 plus 30 päivää hallintolain mukaisesti.

Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on tehtävä kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle aloittamisilmoitus rakentamislupaa edellyttävästä rakennustyöstä ennen työn aloittamista. Aloittamisilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos ennen rakennustyön aloittamista on pidetty aloituskokous. RakL 108.1 §

Rakennustyö on aloitettu, kun rakennuksen perustuksen valutyöt tai perustukseen kuuluvien rakennusosien asentaminen on alkanut. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä rakennustyö on aloitettu, kun rakenteiden tai rakennusosien purkaminen tai rakentaminen on alkanut. RakL 108.2 §

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin vastaavasta työnjohtajasta ja hankkeen niin edellyttäessä erityisalan työnjohtajasta on jätetty ilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle. RakL 108.2 §

Mikäli rakentamisluvassa on määrätty aloituskokous.

Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että aloituskokous pidetään ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa on oltava läsnä ainakin rakennusvalvontaviranomaisen edustaja, rakentamishankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. RakL 110.2 §

Rakentaminen ja hankkeen valmistuminen

Rakennustyön aikana tulee hyvissä ajoin sopia rakentamisluvassa määrätyt katselmukset ja tarkastukset, jotta ne voidaan suorittaa oikea-aikaisesti eli silloin kun rakennusvaiheet ovat näkyvillä/ todettavissa tehdyksi suunnitelmien mukaisesti.

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt sen loppukatselmuksessa käyttöön otettavaksi. RakL 122.1 §

Rakennusvalvontaviranomainen voi hyväksyä rakennuksen tai sen osan käyttöön otettavaksi myös osittaisessa loppukatselmuksessa. Edellytyksenä tämän hyväksymiselle on, että rakennus täyttää turvallisuuden, terveellisyyden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset.

Pääsuunnittelijan on huolehdittava siitä, että uudelle rakennukselle laaditaan konekielisesti luettavissa oleva rakennuksen tietomalleihin tai koneluettaviin tietoihin perustuva käyttö- ja huolto-ohje. RakL 139.1 §

Rakennuksen omistaja vastaa käyttö- ja huolto-ohjeen ajantasaisuudesta. RakL 139.3 § n

Pasi Hinkkuri
Rakennusinsinööri – RIA / HHJ