[recent_posts num=”1″ meta=”true” thumb=”false” thumb_size=”small-post-thumbnail” category=”juuri-nyt” excerpt_count=”0″]

Tuotteita ja niiden valvontaa koskeva lainsäädäntö selkiytyi

Vuodenvaihteessa voimaan tullut iso lakipaketti yhdenmukaistaa tuotteiden valmistajien, maahantuojien ja jälleenmyyjien vastuita ja velvoitteita tuotteiden turvallisuudesta sekä sitä, miten tuotteita valvotaan. Voimaan tulleet lait koskevat kymmeniä eri tuoteryhmiä, joiden valvonnasta Suomessa vastaa Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (Tukes).

Lakiuudistuksen tavoitteena on ollut yhdenmukaistaa ja selkeyttää lainsäädäntöä eri tuotesektoreilla. Aiemmin valmistajia ja maahantuojia sekä jälleenmyyjiä koskevat vaatimukset sekä valvontaa koskeva lainsäädäntö eri tuotesektoreilla on ollut kirjavaa. Suomessa työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) valmistelema lakipaketti saattaa kansallisesti voimaan kymmenen EU-tuotedirektiiviä. Vastaavan sisältöiset lait ovat voimassa koko EU:n alueella.

”Lakien rakennetta on selkiytetty ja valvontapykälät on nyt koottu yhteen ns. markkinavalvontalakiin, pois sektorilaeista. Nyt uudistetut lait olivat eri-ikäisiä, joten kirjoitustapa aiemmissa laeissa oli myös erilainen. Erityisesti tuotteiden jäljitettävyys paranee, sillä tuotteisiin on merkittävä myös maahantuojan tiedot”, Tukesin tuoteyksikön johtaja Tuiri Kerttula kertoo.

Lakipaketissa puhutaan nyt talouden toimijoista, joilla viitataan valmistajaan, valtuutettuun edustajaan, maahantuojaan tai jakelijaan. Tämä selkeyttää eri tahojen vastuita ja velvollisuuksia. Talouden toimijoille uusi velvollisuus on seurata tuotteidensa turvallisuutta, tarvittaessa jopa testaten niitä, sekä ryhtyä toimenpiteisiin vaarallisten tuotteiden korjaamiseksi tai poistamiseksi markkinoilta. Talouden toimijan on myös ilmoitettava omassa valvonnassaan havaitsemistaan puutteista valvontaviranomaiselle.

 

Tuotteiden valvonta ei juuri muutu

Tuiri Kerttula sanoo, että tuotteiden markkinavalvonnassa ei suuria muutoksia tapahdu uuden lain myötä. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on pitkät perinteet tuotteiden valvonnassa ja uusi laki noudattelee näitä. Uusi laki erityisesti yhdenmukaistaa valvonnan menettelyjä eri tuotesektoreilla ja näkyy parhaiten valmistajiin ja maahantuojiin päin viranomaisen yhdenmukaisina toimina tuotteesta riippumatta.

Tukes on tehnyt koosteen lakiuudistusten vaikutuksista ja julkaissut sen nettisivuillaan. Koosteesta löytyvät perustiedot kokonaisuudistuksesta ja kunkin lain keskeisistä muutoksista aiempaan.

Uudet ja uudistuneet lait:

  • Hissiturvallisuuslaki
  • Painelaitelaki
  • Sähköturvallisuuslaki
  • Laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista
  • Laki mittauslaitelain muuttamisesta
  • Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta
  • Laki räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta
  • Laki räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta
  • Laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta

Lähde: Talotekniikka-lehti